Dowóz dzieci i uczniów

Dowóz dzieci, uczniów niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci/uczniów spełniających ustawowe kryteria, mieszkających w Gminie Wilamowice, mogą ubiegać się o organizację dowozu ich dzieci lub zwrot kosztów przewozu własnym samochodem. W tym celu zobowiązani są złożyć w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Wilamowice następujące dokumenty:

  • wypełniony wniosek o organizację dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły /przedszkola /ośrodka (zał. nr 1)  lub, wniosek o zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego dziecka do szkoły /przedszkola /ośrodka (zał. nr 2),

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka (do wglądu),

  • zaświadczenie ze szkoły /przedszkola/ośrodka, wydane przez dyrektora placówki potwierdzające realizacje nauki w szkole/przedszkolu/ośrodku, należy przedłożyć do dnia 15 września roku kalendarzowego w którym składany jest wniosek, lub do 15 dnia kolejnego miesiąca w którym składany jest wniosek,

  • kopia dowodu rejestracyjnego, OC,

  • oświadczenie wnioskodawcy ( zał. nr 3).

Podstawa prawna:
Art. 39, 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.)

Zalecany termin złożenia wniosku:

Termin złożenia wniosku dla osób, które chcą korzystać z przewozu zapewnionego przez gminę - do 17 maja danego roku kalendarzowego, poprzedzającego rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Wnioski złożone po w/w terminie będą rozpatrywane indywidualnie (dotyczy osób, które nabywają prawo do zwrotu kosztów w trakcie trwania roku szkolnego). Rozpatrzenie wniosku następuje nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jego złożenia w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Wilamowice.

Forma / sposób załatwienia:

- zgoda lub odmowa organizacji dowozu/zwrotu kosztów przewozu dziecka/ucznia do przedszkola /szkoły/ ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego,

- umowa pomiędzy rodzicem / opiekunem prawnym a Burmistrzem Wilamowic dot. zwrotu kosztów przewozu dziecka/ucznia oraz rodzica/opiekuna do przedszkola/szkoły i z powrotem.