Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Burmistrz Wilamowic informuje, iż uległy zmianie warunki przyznania i wypłaty świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej zgodnie z art. 72 ust.1 z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 984) oraz Uchwałą Nr XXVII/191/20 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej nauczycielowi jest złożenie wniosku w terminach określonych w w/w uchwale tj. do 15 czerwca oraz do 15 listopada danego roku.

Do wniosku, należy dołączyć:

- zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt leczenia/stanu zdrowia w związku z którym nauczyciel ubiega się o dany rodzaj świadczenia,

- imienne rachunki lub faktury potwierdzające poniesione wydatki na pomoc zdrowotną, o którą nauczyciel ubiega się,

- pełnomocnictwo, gdy wniosek składa w imieniu nauczyciela pełnomocnik.

Nauczyciel składa wniosek do Urzędu Gminy w Wilamowicach w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wniosek o pomoc zdrowotną dla nauczyciela”.

W ramach pomocy zdrowotnej finansowane będą następujące rodzaje świadczeń:

- dofinansowanie wydatków poniesionych na zakup lekarstw, środków higienicznych, specjalnej diety żywieniowej,

- dofinansowanie wydatków związanych z opłatami na leczenie,

- dofinansowanie kosztów rehabilitacji zdrowotnej,

- dofinansowanie wydatków ponoszonych na zakup urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zaleconego przez lekarza leczenia lub rehabilitacji,

- dofinansowanie da zakupu okularów, protez,

- dofinansowanie kosztów badań specjalistycznych.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy określone są w Uchwale Rady Miejskiej w Wilamowicach.

O przyznaniu nauczycielowi pomocy zdrowotnej i jej wysokości rozstrzyga Burmistrz Wilamowic.